Административни наказания. Понятие и видове. Налагане на административното наказание